Privacy statement & disclaimer


De privacy verklaring van Golf & Country Club Oudenaarde vzw

Als golfclub hechten wij belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy.

In deze Privacy verklaring (of privacy statement) willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GCCO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – afgekort AVG (of ook GDPR genoemd – General Data Protection Regulation)  

 Dit brengt met zich mee dat wij:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; zoals Golf Vlaanderen, Koninklijke Belgische Golffederatie , verzekeraars, nieuwsbriefmodules, ISB Info Service Belgium als i-Golf beheerder, LCapitan drukwerk clubblad.
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als golfclub  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Golf & Countryclub Oudenaarde vzw, Kortrijkstraat 52 te 9790 Wortegem-Petegem – Tel 055 33 41 61 – mail secretary@golfoudenaarde.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door GCCO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden in het kader van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden:

om te kunnen deelnemen aan de clubactiviteiten, clubadministratie en sportieve administratie (uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang); om te kunnen aansluiten bij de golffederatie
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail (toestemming betrokkene)
in geval dit nodig zou zijn voor verzekeringsdoeleinden (uitvoering overeenkomst en toestemming betrokkene)

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer en rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, gegevens kinderen, beroep
Kenmerken in relatie tot golfsport m.a.w. uw golfprofiel, handicap, homeclub, federatienummer
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe worden de gegevens beschermd?

GCCO stelt alles in het werk om de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen betreffende de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Deze beveiliging wordt door technologische tools gegarandeerd. Voor verwerking en bewaring van alle persoonsgegevens maakt de club gebruik van een online database die wordt aangeboden door de federatie. Enkel mensen die in het bezit zijn van een gebruikersnaam en paswoord kunnen deze gegevens raadplegen.

Het personeel is door het beroepsgeheim gebonden en ondertekenden de privacyverklaring.

Ieder personeelslid van de club zal waken over de nauwkeurigheid en de relevantie van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Bij twijfel kan telkens beroep gedaan worden op een verantwoordelijke die zal toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Alles persoonsgegevens worden bewaard zo lang de individuele sporter leeft. In de veronderstelling dat een lid kan uittreden, maar ook later opnieuw een aanvraag tot lidmaatschap kan indienen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Recht van inzage en kopie en recht op rectificatie

Het lid heeft het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die door de club worden verwerkt, evenals waarom dit wordt gedaan (sportieve administratie) en van waar de gegevens gehaald worden (aanvraagformulier).

Wenst het lid dit recht te gebruiken, kan hij dit schriftelijk aanvragen via secretary@golfoudenaarde.be  De club verstrekt de gevraagde inzage schriftelijk binnen een redelijke termijn.

Via de club wordt het lid toegang geboden tot zijn persoonsgegevens via een beveiligde website waarin hij enkel toegang krijgt via een gebruikersnaam en paswoord.

Het lid kan schriftelijk vragen om (onjuiste) persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
De club verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op deze aanvraag in te gaan.


Recht van wissen, bezwaren en klachten

Het lid heeft het recht om persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te laten verwijderen.

Als club benadrukken wij dat deze persoonsgegevens nodig zijn voor de sportieve administratie en het belang van de sport. Bijgevolg zal bij wissen van de persoonsgegevens onmiddellijk een einde worden gesteld aan het lidmaatschap.

Het lid mag zich verzetten tegen de verwerking en heeft het recht om bezwaar in  te dienen. De verwerking wordt dan onmiddellijk gestopt en wordt er onmiddellijk een einde aan het lidmaatschap gesteld.

Het lid kan steeds een klacht over de werking van persoonsgegevens indienen bij de bevoegde instantie.

In België kan een klacht ingediend worden bij de Belgische Privacy commissie: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  )

 

Wie kan de betrokken gegevens raadplagen?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan:

– Golf & Countryclub Oudenaarde vzw, Kortrijkstraat 52 te 9790 Wortegem-Petegem
– Koninklijke Belgische Golf Federatie, Louis Schmidtlaan 87/6, 1040 Brussel
– Golf Vlaanderen, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem
– Info Service Belgium, als beheerder van het i-Golf programma
– Weblounge als beheerder van website
– LCapitan als verwerker van het leden clubblad
– Laposta en YMLP als verwerkingstool wekelijkse nieuwsbrief
– De golfprofessionals verbonden aan de club
– Uitbater van de bar/restaurant van de club.

De club kan verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven op gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

Er wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten met bovenstaande verwerkers opdat o.a. de persoonsgegevens van het lid voldoende beschermd en beveiligd is.


Uitschrijven – info mbt de nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit de nieuwsbrief uit te schrijven.  Dit doet u door op de link uitschrijven te klikken.  Of u kan een mail sturen naar secretary@golfoudenaarde.be   Op dit adres kan u tevens terecht voor alle verdere informatie omtrent onze nieuwsbrieven.

 

Gebruik van beeldmateriaal.

De club maakt in de loop van het jaar beeldmateriaal (foto’s en/of video-opnames) van leden tijdens verschillende evenementen in de club. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie op website en Facebook, tv-schermen en in publicaties.

Door zich in te schrijven in wedstrijden en/of activiteiten van de club, gaf het lid of bezoeker stilzwijgend toestemming om spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en deze te publiceren.

 

Wijziging privacy statement

GCCO kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 07/10/2018.  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

 

Disclaimer van Golf & Country Club Oudenaarde

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


de webpagina: iedere webpagina waarin "Golf & Country Club Oudenaarde" een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;


"Golf & Country Club Oudenaarde": de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
"Golf & Country Club Oudenaarde" spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
"Golf & Country Club Oudenaarde" verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
"Golf & Country Club Oudenaarde" is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
"Golf & Country Club Oudenaarde" mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. "Golf & Country Club Oudenaarde" is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is "Golf & Country Club Oudenaarde" niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
"Golf & Country Club Oudenaarde" behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan "Golf & Country Club Oudenaarde" de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal "Golf & Country Club Oudenaarde", diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Freedisclaimer door mr. F.J. Van Eeckhoutte
© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

We gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.

We hanteren eveneens analytische en advertentiediensten. Om niet te genieten van deze diensten, klik 'meer informatie'.